Om politiets noter

 

| Særlige bemærkninger | Frameldt/Udtrukket | Links/Kilder | (Brug browserens tilbageknap for at komme tilbage til top fra bogmærket!)

Særlige bemærkninger på registerbladet (Politiets noter)

| Adoption | Afdeling (Inspektorat) | Afhørt | Alimentant | Birk | Cirkuleret | Distrikt (Fattigdistrikt) | Diverse | Diverse (bogstav+tal) | Dødsårsag | Efterlyst Værnepligt | Forevist Dokument | Forsørgelsesvæsen | Generalieblad | Genpart | Grønt Blad | Handicap | Hospital | Indfødsret | Indskrevet som offentligt fruentimmer | Kaldenavn | Kreds | Magistratens 3. afdeling + sekretariat | Mandtalsliste | Navneændring | Omskrevet | Opholdsbog | Optant | Overtrædelser af straffeloven | Plejeforældre | Politiets efterretninger | Politiets efterretninger - Register | Politiets efterretninger - Femårsregister | Rapport | Registerblad II | Skudsmålsbog | Station | Statspoliti | Tilhold | Troværdighedsattest | Udvist | Undersaat | Vandelsattest | Vandrebog |

Særlige bemærkninger på registerbladet

Eksempler

Forklaring

Yderligere oplysninger i arkiver

Adoptionsbevilling
Adopteret v. Kgl. Bevilling
Adopt.

Adoption gives ved kongelig bevilling. Gennem tiden har forskellige myndigheder udstedt de kongelige bevillinger.

SA: Adoption.

Afdeling (Inspektorat)

Rgbl. II' Afdeling
Regbl. 2' Afd.
Genp. 4. Afd.
Genp. IV Afd.
Hedder vistnok Johan Carl Vilhelm iflg. Medd. fra 4. Afd.
Hovedstationens III Afdeling

Lov af 11. februar 1863 angaaende Omordning af Kjøbenhavns politi:

Der oprettedes tre politiinspektorater: Inspektorat for ordens-, opdagelses- og sundhedspolitiet.

Normering for politiet: 3 politiinspektører - 6 politiassistenter - 27 overbetjente - 210 politibetjente.

Byen opdeltes i seks kredse med hver sin politistation under ledelse af en politiassistent.

Københavns politis 2. politiinspektorat hed også Københavns opdagelsespoliti, Københavns kriminalpoliti eller hovedstationens 2. afdeling.

Under 3. politiinspektorat var henlagt sager vedrørende sundhedspolitiet, herunder tilsynet med løsagtige fruentimmere. 3. politiinspektorat hed også hovedstationens 3. afdeling.

Den 1. april 1902 blev Københavns politis 4. politiinspektorat oprettet. Dette nye inspektorat overtog fra opdagelsespolitiet "alle sager af ikke egentlig kriminel beskaffenhed". Inspektoratet kom til at bestå af en politiinspektør og 10 politifolk, der alle fik titel af opdagelsesbetjente.

HSA: Inspektoraternes arbejdsområder.

Daisy-Søgning: 2. Politiinspektorat.

Daisy-Søgning: Politiinspektorat.

Daisy-Søgning: Udlændinge.

Afhørt

Afhørt til Opholdsbog
Afhørt
Afh.
Afh. paany

   

Alimentant

Alimentant
Almt.
Alm.
Alm. 93/1914
Al. P. E. 96/1910, 9/15
F. 2/1922, Alm. F. 41/1921
Alm. F.
Alm. Ft.
Alm. Fortg.
Alm. Fortgn.

Alimentant:

En person som betaler underholdsbidrag til børn uden for ægteskab eller til fraskilt hustru.
Efterlyst når faderskabsbidrag ikke blev betalt og adressen var ukendt.

Efterlysninger af udlagte barnefædre og fædre som ikke betalte faderskabsbidrag blev trykt i Politiets Efterretninger (1867-1903) eller i Statstidende (efter 1904).

AO: Københavns Overpræsidiums journaler vedr. familieretlige forhold.

Birk

Søndre Birk
S. B.
N. Birk
Frbg. Birk
O. B. udstedt i Frederiksberg Birk
Opholdsbog fra Kbhvns Amts Søndre Birk
K. A. Nordre Birk
Kronborg Østre Birk
Kronborg Vestre Birk
Antvorskov Birk

Birk: Retskreds.

 

Cirkuleret

Har cirkuleret
Cirkuleret
Cirkl.
Har cirkuleret men Blad væk.
Mandens Blad væk 29/12 1919, har cirkuleret i Januar 1920 (Bemærkning på en enkes registerblad).
Har runderet.

Registerbladet har været sendt rundt. Det er gået fra betjent til betjent og er til sidst vendt tilbage til udgangspunktet.

 

Distrikt (Fattigdistrikt)

Genp. til 11. Distrikt
Genp. 2. Dist.
Gp. 7. Distr.
3. Distr.
Genp. Mg. 3. A. 3. Dstr.
Meldt af Forsørgelsesvæsenets 4. Distrikt

Distrikter (Fattigvæsenet/Forsørgelsesvæsenet) blev oprettet i 1872 under Magistratens 3. Afdeling.
Forsørgelsesvæsenet kom i 1894 under ledelse af kredsinspektørerne for alderdomsforsørgelsen.
Københavns fattigdistrikter: 12 distrikter i 1872, 15 distr. i 1902, 14 distr. i 1909 og 4 distr. i 1926.

Dato + Genpart + Distrikt kan findes i forsørgelsesvæsenets trykte hovedregistrant. En person optræder kun én gang i hovedregistranten. Datoen er tidspunktet for en persons første registrering hos Forsørgelsesvæsenet. Det der står på registerbladet kan være en senere problematik.

SB: Magistratens 3. afdeling.

SB: Distrikter.

HSA: Gade – Politikreds – Fattigdistrikt 1890.

KSA: Hovedregistranten.

SB: Fattigvæsenets trykte hovedregistrant.

KSA: Københavns Fattigvæsen 1799-1933.

Diverse

Værge
Neger
Frimurer
Alfons
Bondefanger
Løsagtig
Tilsagt mødte ikke
Ikke afhørt, forgæves tilsagt
Dansk Borgerret
Amager Politikammer
Notits
Attesteret
Oph. att.

   

Diverse (bogstav+tal)

A 5
B 5
C 7
D 4
E 6
F 5
G 10
H 11
I 12
Osv.

F 5 Hammershus Birk
Nykjøbing F. (I 12)
Opholdsbog A 7 6/8 1892
Ophb. T 1

 

Dødsårsag

Hængt sig
Druknet

   

Efterlyst Værnepligt

Efterlyst Værnepligt P. E. Rg. 10 Pag. 159.
Eftl. Værnepl.

Pag: Pagina, Side.

 

Forevist Dokument

Forevist dansk Søfartsbog
Militærpapir forevist
Soldaterbog forevist
Forevist Daabsattest
Daabsatt. forevist
Ægteskabsbevis forev.
Æresoprejsning, Forevist Bevis

   

Forsørgelsesvæsen

Genp. til Forsøgelsesv.
Genp. til Fors. 12. Distr.
Genp. til Forsv. 6' Distrikt
Gp 24/5 1921 Fors. II Distr.
Helsingør Forsørgelsesvæsen Genp.
Genpart til Frederiksberg Forsørgelsesvæsen
Frdb. Forsørgelses. Genp.
Genp. Frbg. Forsørg.
Meldt af Forsørgelsesvæsenets 4. Distrikt.

   

Generalieblad

Generalieblad
Gen. Bl.
Genrbl.
Grbl.
Glb.
G.B.

Generalieblad:
Straffeattest.
Politiets registrerede oplysninger om en persons forhold, især lovovertrædelser.
1880: Generalieblade indføres.

 

Genpart

Genp. til Magistraten
Genp. til 11. Distrikt
Gp. 7. Distr.

Genpart. Kopi. Afskrift.

 

Grønt Blad

Grønt Blad

   

Handicap

Blind
Døvstum
Døv
Idiot
Aandssvag
Højre Arm defekt
Har Træben
Kæmpe 92 Tommer høj
Lupuspatient

 

SB: Almisseprotokol for abnorme / døvstumme, blinde og åndssvage (1883-1904).

Hospital

M. III Ø. Hosp. Genp.
M. III K. Hosp. Genp.
M. III Kommunehosp. Genp.
M. III Bispebj. Hosp. Genp.

   

Indfødsret

Svensk Indfødsret.
Dansk Indfødsret.
Har opholdt sig i mange Aar her i Landet og søger dansk Indfødsret.
19/2 1921 Forevist dansk Indfødsretsbevis udstedt af Indenrigsministeriet den 14/2 1921.
Har Dansk Indfødsret ifølge Lov af 27/11 1916.
Faderen har dansk Indfødsret.

Statsborgerskab.

SA: Indfødsretssager - en vejledning.

DDD: Indvandrerdatabasen.

SA: Kig i en indfødsretssag.

SB: Magistratens 1. afdeling, Sekretariatets arkiv.

SB: Indfødsret. Journalkort.

Indskrevet som offentligt fruentimmer

Indskr. som off. Frtm.

Loven af 10. april 1874 (Lov om Foranstaltninger til at modarbejde den veneriske Smittes Udbredelse): Politiet fik bemyndigelse til at lade løsagtige kvinder undersøge for kønssygdomme og registrere som offentlige fruentimmere.

I 1906 blev prostitutionsloven fra 1874 ophævet, og prostitution blev herefter straffet med fængsel eller tvangsarbejde.

HSA - Indskrevet som offentligt fruentimmer 1874-1906.

Kaldenavn

Kl. Hurtigløberen
Kld. Flaske Frederik
Kl. Hellig Hansen
Kld. Carit Etlar
Carl Brisson

Øgenavne, pseudonymer og kunstnernavne.  

Kreds

Nørre Kreds Genp.
Sønder Kreds Genp.
Øster Kreds Genp.
Vester Kreds Genp.
Genp. Mg. 3. Afd. Sdr. Kreds
Genp. Mg. 3. A. V. Kr.
Mg. 3. A. Ø. Kr.
Genp. Ø. Kreds
Gp. Sdr. Kreds
Genp. til Alderdomsf. N. K.
Gp. Alderdomsf. Østre Kreds

Kredsinspektører (Alderdomsforsørgelsen):
Nørre, Øster og Vester Kreds blev oprettet i 1891 under Magistratens 3. Afdeling.
Sønder Kreds blev oprettet i 1917.

SB: Kredsinspektører (Alderdomsforsørgelsen).

KSA: Alderdomsunderstøttelse 1891-1933.

Magistratens 3. afdeling + sekretariat

Mag. 3. Afd. 1. Sekr. (Magistratens 3. Afdeling 1. Sekretariat).
Genp. Mg. 3. A. 2. S.
Genp. Mg. 3. A. 3. S.
Genp. Mg. 3. A. 4. S.
M. III 1. Sekr. Genp.
M. III 2. Sekr. Genp.
M. III 3. Sekr. Genp.
M. III 4. Sekr. Genp.
M. III Forsorgskont. Genp.
M. III Børnebidragskont. Genp.
Socialkont., Absalonsg. 3, Genp.

I København bestod byens magistrat af en overpræsident (frem til 1936), en række borgmestre og et antal rådmænd.
Magistratens 3. afdeling (Forsørgelsesvæsenet) havde med byens sociale forhold at gøre.

Magistratens 3. afdeling.
Magistratens 3. afdelings arkiv (1724-1982).
Magistratens 3. afdeling, 1. sekretariat.
Magistratens 3. afdeling, 2. sekretariat.
Magistratens 3. afdeling, 3. sekretariat.
Magistratens 3. afdeling, 4. sekretariat.

KSA: Københavns Kommune.1857-1997.

Mandtalsliste

Efter Mandtalslister
ifl. Mandtalslister
ifl. M. L.
Rgbl. I efter Mandtalsl.
Opgiver i Mandtalslisten at Bopælen ikke er fast

Mandtalslister blev udfyldt af de københavnske husejere to gange om året svarende til de officielle flyttedage (1/5 og 1/11).
Registerbladene blev udarbejdet af politiet bl.a. ved hjælp af disse mandtalslister.

SB: Københavns politis arkiv (1866-1982).

SB: Københavns politis personregistrering.

HSA: Hvordan boede de?

Omskrevet

Bladet omskrevet efter tre andre blade
Omskrevet
Omskrev.
Omskrv.
Omskr.
Efter 2 ældre Blade
Efter mandens blad
Efter et makuleret blad

   

Opholdsbog

Opholdsbog No. 25847 Kbhvn. 2/2 1917. Ny Opholdsbog K. 3/11 1919 No. 42099.
K. 269 8/5 1895
O.B. 322 K. 29/4 1893
Ophb. T 1
Har Opholdsbog fra Amager Birk
O.B. Leire Herred
O.B. Amager
Opholdsbog 33297
Bog 40573
Ophb. 28083 Statsp.
Afhørt til Opholdsbog
Afhørt O.B. Frederiksberg Birk
Afh. til Opholdsbog 26824 Statsp.
Opholdsbog udstedt af Statspolitiet
Afh. til Ophb. P. E. Reg. 0
O. B. udstedt i Utterslev den 4/5 1893 (A 5)

Udlændinge som søgte arbejde i Danmark skulle have en opholdsbog (fra 1875). Opholdsbogen gav ret til ophold i Danmark og fungerede også som skudsmålsbog. Opholdsbogen blev udstedt af politiet.

Ved flytning til og fra en kommune skulle den undertegnes hos de lokale politimyndigheder. I opholdsbogen skulle arbejdsgiveren skrive om arbejdsopgaver og evt. løn.

I 1913 fik statspolitiet bemyndigelse til at udfærdige opholdsbøger. I 1919 fik Statspolitiet en egentlig "Fremmedafdeling", der senere blev til "Tilsynet med Udlændinge".

Daisy-Søgning: Opholdsbog.

Optant

Optant

Optant: Betegnelse på en person i et grænseland, der vælger indfødsret i (dvs. opterer for) nabolandet.

Optant.

Overtrædelser af straffeloven

Desertør.
Røver Axel.
Vagabonderer.
Sigt. for Tyveri
Anh. for Betleri
Ses i P. E. Reg. F. 2, kan att. til 5/4 1920.
Sigtet for Hæleri
80 Dage for Pengeafpresning.
100 Kr. for Hæleri.
1918 Bøde 500 Kr. Ovtr. af Udførselsforbud.
Anholdt for Overtrædelse af Udførselsforbud.
Løsladt af Retten.
8 D. sp. F. for Vold (8 Dages simpelt Fængsel for Vold).
4 x 5 Dage Vand og Brød for Vold.
3 x 5 D. V. o. B. for Tyveri (3 x 5 Dages Vand og Brød for Tyveri).
4 Mdr. F. p. sædv. Fangek. for Overtr. af Strl. § 181 (Fængsel på sædvanlig Fangekost for Overtrædelse af Straffelovens § 181).
40 D. F. p. sædv. Fgk. for Bedrageri.
Straffet med Ris for Tyveri.
10 Slag Riis for Tyveri.
10 Slag Rotting for Tyveri.
Ses i P. E. adskillige Gange, Straffet med Forbh. og udvist af Landet, har forsøgt at attestere. Har G.B. (Forbh.: Forbedringshus).
Anh. for Vold og Legemsbesk..
Straffet for Tyveri og Alfonseri.
Strf eftergivet iflg. kgl. Resolution

Straffeloven af 1866.
Som Fængselsstraffe anvendes:
Simpelt Fængsel.
Fængsel paa sædvanlig Fangekost.
Fængsel paa Vand og Brød.
Statsfængsel.

HSA: Bag tremmer.

Korporlig afstraffelse.

Plejeforældre

Plejeforældre
Plejef. P. E. Reg. 0
Plejemoder L. No. 15918
Plmd. 10353
Pleje

 

KSA: Børn 1799-1933.

Politiets efterretninger

P. E.
P. E. 112/1923

Politiefterretninger kan ses i politiets interne trykte meddelelser om efterlyste personer og koster. Hertil hører: Navneregister, Femårsregister samt fra 1920 ff. Kosterblad.

Politiefterretninger: 1867-1990. 1. Aarg. (1867) - 124. årg. (1990). Findes på Københavns Stadsarkiv, Rigsarkivet og Det Kongelige Bibliotek.

Der er 75 års tilgængelighed på politiets efterretninger.

P. E. 112/1923: Ved hjælp af denne oplysning kan man finde informationer i Efterretning nr. 112 i 1923.

www.kbharkiv.dk

Københavns Politis arkiv, Rigsarkivet

Politiets efterretninger - Register

P. E. Register 0
P. E. Reg. 0
P. E. Rgst. 0
P. E. Rg. 0
Personen ses ikke i registret til Politiets Efterretninger, men personen har (sandsynligvis/måske) været i kontakt med Københavns Politi

Politiets efterretninger - Femårsregister

P. E. F. Rg. 1

P. E. F. Rg. 2

P. E. F. Rg. 3

P. E. F. Rg. 4

Politiets Efterretninger, Femårsregister, nr. 1 1903-1907
Politiets Efterretninger, Femårsregister, nr. 2 1908-1912
Politiets Efterretninger, Femårsregister, nr. 3 1913-1917
Politiets Efterretninger, Femårsregister, nr. 4 1918-1922
 

Rapport

Rapport
Rapp.
Rpp.
Rpt.
Rapport for forsømt Tilmelding.

   

Registerblad II

Genpart til II' Afdeling
Regbl. II' Afdeling
Rg. Bl. II
Rgbl. 2' Afd.
Rgbl. 2
S. og Rgbl. 2' Afd.
Rgbl. II S.
Rgbl. II St.
Reg. II og Stp.

2. Politiinspektorats kaldenavne:
Københavns Kriminalpoliti. Afdeling A (1900-1972).
Hovedstationens 2. Afdeling (1863-1972).
Københavns Opdagelsespoliti (1863-1972).

Pr. 1. april 1912 fik Statspolitiet til opgave at føre tilsyn med en række indrejsesteder, fx Gedser, og året efter kom bemyndigelse til at udfærdige opholdsbøger.

I 1919 fik Statspolitiet en egentlig "Fremmedafdeling", der senere blev til "Tilsynet med Udlændinge".

Daisy-Søgning: Udlændinge.

SA: Indvandrere.

DR: Indvandring.

Skudsmålsbog

Har dansk Skudsmaalsbog
Har Skudsmaalsbog
Skudsmb.

Tyende skulle have en skudsmålsbog (fra 1833 til 1921). I København skulle ethvert jobskifte registreres i skudsmålsbogen.

 

Station.

Afh. 14/1 1921 St. 5.
Oplyst ved St. 7 i Anledning af Værnepligtsindkaldelsesordre.

Politistation.

 

Statspolitiet.

Papirerne beror i Statspolitiet.
Afh. 3/4 1916 Statspolitiet.
Opholdsbog udstedt af Statspolitiet Vamdrup.
Opholdsbog 15807 fra Statspolitiet.
Bog 31461 Statsp.
Reg. II og Stp.
Rgbl II St.
II St.
II S.

Lov nr. 105 af 13. maj 1911: Loven om oprettelse af et statspoliti.

Kriminalpolitiet uden for København blev statspoliti i 1911, og fra 1919 var kriminalpoliti i hele landet statspoliti. Ordenspolitiet forblev derimod kommunalt indtil 1938.

 

Tilhold

Polititilhold
Tilhold

   

Troværdighedsattest

Trov. At.
Trov.
Tr. Att.
Trv. Att.
Trvh.

Politiets troværdighedsattester: En ordning, hvorefter politiet efter anmodning fra vedkommende ansøger eller attestant har forsynet attestationer på ansøgninger m.v. med påtegning om attestanternes troværdighed.
Ordningen bortfaldt i 1963 (Cirkulære om bortfald af politiets troværdighedsattester: Cirkulære nr. 192 af 25/10/1963).

 

Udvist

Udvist
Udv.

   

Undersaat

Dansk Undersaat
Svensk Undersaat
Engelsk Undersaat
Tysk Undersaat
Dansk Undersaat. Født af danske forældre under et ophold i Ungarn og kom her til landet, da han var barn
Har aftjent sin Værnepligt her i Danmark og betragter sig nu som dansk Undersaat.

   

Vandelsattest

Vandelsattest
Vandelsatt.
Vandel
W. attest
W. att. udstd.

Vandel: Livsførelse

 

Vandrebog

Vandrebog

Bog der tjener som legitimation for en rejsende håndværkssvend og som skal påtegnes af politiet i de byer, som han kommer igennem.
Den var obligatorisk fra 1828.
Fra 15-01-1887 blev der ikke krævet forevisning af vandrebøger af de håndværkssvende, som havde rejsebøger (udstedt af deres foreninger) (Cirkulære nr. 171 af 31/12/1886).

 
       

Tilbage til top


Frameldt/Udtrukket

Frameldt/Udtrukket
Står altid mellem adresserne eller som den sidste adresse.
Personen blev evt. frameldt/udtrukket ved politiets opdatering af registerbladene 1/5 eller 1/11 efter Mandtalslisterne.
Det frameldte/udtrukne registerblad blev i politidistriktet og skulle igen benyttes ved tilbageflytning til kommunen. I nogle tilfælde blev der oprettet et nyt registerblad ved tilbageflytning, så en del personer har mere end et registerblad.

Bemærkninger på registerbladet Eksempler Forklaring Yderligere oplysninger i arkiver
Frameldt Frameldt
Fram.
Frameldt til Frederiksberg
Frameldt til Odense
Frameldt til Sverige
Til Frederiksberg
Til Militærtjeneste
Frameldt af Jensen
Løbet af Pladsen
Bortgået fra Pladsen
Meldt flytning. Flyttet ud af Københavns Kommune.
Flyttet fra adressen (Hovedpersonen er frameldt af personen som han/hun har boet hos).
 
Udtrukket Udtrukket
Udtr.
Udtrukket, Militærtj.
Udtr., Aftj. Værnepl.
Flyttet ud af Københavns Kommune. HSA: Registerblade.
Flyttet. Flyttet. Flyttet fra adressen.  
Udgaar/Udgaaet/Udtaget. Udgaar
Udgaaet
Udtaget
Udgået/Udtaget/Udtrukket.  
Udtrukket/Død. Bl. udf. (Blad udfærdiget) Afdøde personers registerblade blev udtaget medmindre det var en person som kunne streges ud (hustruen, børn).
Blad udfærdiget: Enken har fået sit eget registerblad.
SA - Dødeblade.

Fogsgaard - Dødeblade.

Tilbage til top


Forkortelser ved ovenstående links

AO: Arkivalieronline (Statens Arkiver).
DDD: Dansk Demografisk Database.
HSA: Hovedstadsarkiver.dk.
KSA: Københavns Stadsarkiv.
SA: Statens Arkiver.
SB: Starbas.
LAK: Landsarkivet.

Tilbage til top


Politiets registerblade 1892-1923
Københavns Stadsarkiv.

Københavns politis registerblade
Hovedstadsarkiver.dk.

Københavns Kommune
Wikipedia, den frie encyklopædi.

Københavns Kommune | 1857-1997
Københavns Stadsarkiv.

Starbas
Københavns Stadsarkivs Arkivdatabase.
Starbas | Magistraten
Magistraten har 5 afdelinger i 1923.
Magistratens 1. afdeling (1858-1997)
Magistratens 2. afdeling (1858-1997)
Magistratens 3. afdeling (1858-1997)
Magistratens 4. afdeling (1858-1997)
Magistratens 5. afdeling (1917-1997)
Magistratens 6. afdeling (1978-1997)
Magistratens 3. afdeling: Hovedbøger (1881-1959, 108 bind)
Distrikter (Fattigvæsenet/Forsørgelsesvæsenet)
Fattigvæsenets hovedregistrant (Den Trykte hovedregistrant)
Fattigvæsenets trykte hovedregistrant
Arkivalier til slægtsforskning
Københavns politis personregistrering - Registerblade

Birk (retskreds)
Wikipedia

Politiefterretninger 1888
Emu | Danmarks Undervisningsportal.

Opholdsbog for Jöns Knutsson
En voksende kontrol – om indvandring i 1800-tallet.
Emu | Danmarks Undervisningsportal.

Indfødsret eksempel
Statens Arkiver | Kig i en indfødsretssag.

100 års indvandring
DR Undervisning.

DDD Indvandrerdatabasen
Statens Arkiver | Indvandrerhistoriske databaser.

Politiets historie
Københavns Politi.
Citat: Lov nr. 105 af 13. maj 1911: Loven om oprettelse af et statspoliti.

Dansk Folkemindesamling | Skudsmålsbog
Skudsmålsbog for Else Marie Andersen Bork.

Børn født uden for ægteskab
Grundkursus i slægtsforskning.

Cirkulære om bortfald af politiets troværdighedsattester
Retsinformation.

Vandelsattest
Ordbog over det danske Sprog.

Vandelsattest
Salmonsens konversationsleksikon.

Håndværkersprog | Vandrebog
Sproget.dk

Fællesrepræsentationen for dansk industri og håndværk 1879-1904: Et afsnit af det danske håndværks historie
Citat: ... at Justitsministeriet i December 1886 for de rejsende Svende, der vare Medlemmer af Fællesrepræsentationens Rejseforeninger, hævede en gammel Bestemmelse, der havde indført Vandrebøger og disses Visering af Politiet. ...

Sitemap for hovedstadsarkiver.dk
Hovedstadsarkiver.dk | Netsted udarbejdet af Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv, Frederiksberg Stadsarkiv, Københavns Stadsarkiv og Statens Arkiver.

Sådan bruger du - en oversigt over mest brugte arkivalier
Statens arkiver.

Udgivelser fra Statens Arkiver til download
Statens arkiver.

Arkivdatabasen Daisy
Statens Arkiver.

Emnesøgning i Daisy
I denne beta-version kan du søge med emneord efter arkivskabere i arkivdatabasen Daisy.

Politiarkiverne og slægtsforskerne
Karl Peder Pedersen, arkivar ved Landsarkivet for Sjælland. Slægtshistorisk Forening, Odense, 2008.

Politi (Dansk historie)
Citat: Kriminalpolitiet uden for København blev statspoliti i 1911, og fra 1919 var kriminalpoliti i hele landet statspoliti. Ordenspolitiet forblev derimod kommunalt indtil 1938.

Aner i København - hvordan så?
Slægtsforskning for alle. Denne blog er oprettet for bruger ved Hillerød Frivillighedscenter som laver slægtsforskning.

Tilhold
Gyldendal - Den Store Danske

Simpelt fængsel
Wikipedia

Almindelig borgerlig Straffelov af 10/2/1866
10. Februar 1866. Almindelig borgerlig Straffelov (Justitsministeriet).

Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m.
15. Mai 1875. Lov om Tilsynet med Fremmede og Reisende m. m. (Justitsministeriet). Nr. 32.

Gamle love og andre bestemmelser
Gotisk Bogtryk.

Straffeloven af 26/10/2010
Wikipedia

Det københavnske Fattigvæsen
Københavns Stadsarkiv. Det københavnske Fattigvæsen. Fattigvæsenets administration og lovgivning, 1629-1828.

Prostitutionens historie 1683-2000
Kvinfo (Køn, Viden, Information og Forskning).

Inspirationsliste for studerende - Arkivalier om Københavns historie
Statens Arkiver. Inspirationsliste fra KSA og LAK 2011.

Tilbage til top


footer-logo

Københavns Stadsarkiv

Københavns Rådhus, 1599 Kbh.V
Tlf: 33 66 23 70  |  Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  |  facebook